پنجشنبه 22 تیر 1391 05:27 ق.ظ نظرات ()

کنوا مابونی در سال 1889 میلادی در شوری به دنیا آمد. وی در خانواده ای جنگجو پرورش یافت و در 13 سالگی به شاگردی ایتوسو در آمد تا شوری ته را بیاموزد. مابونی بعدها، توسط دوست خود میاگی به کلاس های هیگائونا راه یافت. مابونی همچنین به آموزش توماری ته نزد استاید آراگاکی و ساکوموتو پرداخت.

در سال 1918 مابونی افتخار نمایش فنونی که فراگرفته بود نیزد شاهزاده کونی و شاهزاده کاچو در دبیرستان اکیناوا به دست آورد و 6 سال بعد نمایش مشابهی را برای شاهزاده تی تی بو اجرا کرد.

در سال 1925 مابونی به همراه دیگر اساتید اکیناواته باشگاه کاراته اکیناوایی را بنیان گذاشت. بدین سان وی به یکی از بزرگترین آرزوهایش در راه سازماندهی کاراته دست یافت. در سال 1927 بزرگترین فرصت زندگی مابونی به وی روی آورد. استاد کانو ،بنیان گذار جودو، برای نمایش جودو و افتتاح یک دوجود به اکیناوا آمده بود و مابونی و میاگی فرصت یافتند تا کاراته را به وی نشان دهند. کانو تحت تأثیر مهارت آنان قرارگرفت و دریافت که کاراته روشی مناسب برای مبارزه تن به تن می باشد. کانو ضرورت گسترش کاراته را در خاک اصلی ژاپن به مابونی و میاگی گوشزد کرد و درنتیجه مابونی تصمیم گرفت تا به ژاپن برود و خود را وقف ترویج کاراته نماید.

در بندر اوزاکا مابونی با مشکلات زیادی روبرو شد. دوجو عمومی برای تدریس وی وجود نداشت و مابونی به ناچار به آموزش در معابد بودایی و مراکز پلیس پرداخت. دیدگاه عموم مردم به وی چندان مثبت نبود و هنر او را "رقص مشتها" می نامیدند. مابونی برای تحت تأثیر قرار دادن بینندگانش حتی ناچار روی به شکستن اجسام سخت آورد.

مابونی پس از مرگ هر دو استادش ،اتیوسو و هیگائونا، با ترکیب آموخته هایش از ناهاته و شوریه ته سبک شیتوریو را در سال 1930 بنیان نهاد. در سال 1931 مابونی سازمان کاراته ژاپن بزرگ را بنیان نهاد که جد سازمان شیتوکای محسوب می شود. مابونی در سال 1953 در حالی درگذشت که نتوانست به بسیاری از آرزویهایش در توسعه کاراته دست پیداکند اما شاگردانش سالها بعد سبک وی را به صورت یکی از گسترده ترین سبکهای کاراته درآوردند.

LogoShitoryu.svg

مابونی بیشترین تأکیدش را بر کاتا قرار داده بود و کاتا را مهمترین جزء کاراته می دانست. مابونی درک معنای هر کاتا و حرکات آن را برای یک کاراته کار ضروری می دانست. شیتوریو به نسبت دیگر سبکهای کاراته دارای کاتاهای بیشتری می باشد. مابونی بر آموزش بنکای کاتا و هکی کومیته و پس از آنها کمیته آزاد اصرار داشت.

رضاکیانی موحد

[http://www.aparat.com/v/724859369ca6dc4928e6c938396e39f7113241]